Cele działania Fundacji Dobry Rozwój

Celem głównym Fundacji jest przyczynianie się do długoterminowego zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Cele szczegółowe Fundacji obejmują:

 1. propagowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności w biznesie i administracji państwowej w celu poprawy funkcjonowania gospodarki,
 2. kształtowanie i propagowanie aktywnej etycznej postawy przedsiębiorców w celu polepszenia jakości relacji gospodarczych i bytu interesariuszy,
 3. propagowanie odpowiedzialnej konsumpcji,
 4. działalność oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów,
 5. działalność badawczo-naukową,
 6. ochronę środowiska,
 7. pomoc społeczną,
 8. budowanie kapitału społecznego,
 9. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 10. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 11. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 12. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 13. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.